Paczkomat GRATIS dla zamówień powyżej 200 zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FOCUSONBEAUTY.pl

Sklep internetowy FOCUSONBEAUTY.pl działający pod adresem: https://focusonbeauty.pl jest prowadzony przez FOCUS ON BEAUTY/ DOROTA BIAŁA-ANTONIAK z siedzibą przy ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA (dalej zwany „Sprzedającym”), NIP 118-054052-84 oraz REGON 142082456. Dane kontaktowe: tel.: +48 505 013 001; e-mail: kontakt@focusonbeauty.pl; fizyczny adres FOCUS ON BEAUTY – Biuro Obsługi Klienta, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA.

 

REGULAMIN KONSUMENCKI SKLEPU INTERNETOWEGO FOCUSONBEAUTY.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym focusonbeauty.pl zlokalizowanym pod adresem https://focusonbeauty.pl na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm.).
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a focusonbeauty.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
 4. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.
 5. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę perfumeria.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 6. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkout.
 7. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 8. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 9. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://focusonbeauty.pl.
 10. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1) wybór produktu („Do koszyka”), 2) wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 3) wybór sposobu płatności i dostawy, 4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 11. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 12. Zamówienie jest realizowane w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.
 13. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt.
 14. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

III.  FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego, można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) system płatniczy PayU.
 2. Płatności dokonane przez system płatniczy PayU są obsługiwane przez spółkę PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444..
 3. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 5. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu.
 6. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iż produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, a dodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produkt znajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Ponadto jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest dostępny na stronie sklepu focusonbeauty.pl. Skorzystanie z udostępnianego wzoru jest obowiązkowe.
 10. Odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko wszystkich produktów objętych danym zamówieniem.
 11. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@focusonbeauty.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: FOCUS ON BEAUTY – Biuro Obsługi Klienta, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 15. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za towary – koszty dostarczenia towarów są po stronie Kupującego. Sprzedający może wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towarów z powrotem.
 16. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres FOCUS ON BEAUTY – Biuro Obsługi Klienta, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA, z sugerowanym dopiskiem „zwrot towaru” niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem lub też wiarygodny dowód nadania (stempel pocztowy lub poświadczenie kurierskie).
 17. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub tez na podany numer konta, jaki został potwierdzony w formularzu zwrotów.
 18. REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW
 19. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach.
 20. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576
 21. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada to niezgodność produktu z umową.
 22. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

– wymiany towaru na nowy;

– naprawy towaru;

– obniżenia ceny;

– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

– łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

– charakter wady – istotna czy nieistotna;

– to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 1. Jeśli Kupujący żąda wymiany towaru lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 2. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach przedstawionych w regulaminie. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysyłać listem poleconym na adres FOCUS ON BEAUTY – Biuro Obsługi Klienta, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA Z DOPISKIEM „REKLAMACJA” lub na adres e-mail kontakt@focusonbeauty.pl.
 5. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

– naprawy towaru,

– wymiany towaru na nowy,

– obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://focusonbeauty.pl/pages/polityka-prywatnosci

 

VII.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM WWW.FOCUSONBEAUTY.PL

 1. Strona internetowa focusonbeauty.pl (dalej również „strona www”), jest administrowana i redagowana przez FOCUS ON BEAUTY, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA (dalej zwana również „FOCUSONBEAUTY.PL”), NIP 118-054-52-84 oraz REGON 142082456.
 2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

– Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

– Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768

 1. Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem: https://www.perfumeria.pl/pages/polityka-prywatnosci.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@focusonbeauty.pl lub listownie na adres FOCUS ON BEAUTY – Biuro Obsługi Klienta, ul. Fasolowa 32 lok. 42, 02-482 WARSZAWA.

Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

VIII.  ZMIANY W REGULAMINIE

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej focuonbeauty.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

Regulamin z dnia 01.01.2021 wchodzi w życie w dniu -1.02.2021 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – na stronie.

Wzór formularza reklamacji – na stronie.

 

Powyższy regulamin można pobrać w formie pliku PDF tutaj

 

 

X