Regulamin konkursu „#POKOCHAJ SIEBIE!”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma FOB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowa 32/42, NIP: 5223280252, zwana dalej „Organizator”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #POKOCHAJ SIEBIE!” (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 14.02.2024. tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego określonego w § 3 pkt. 1 do 21.02.2024 do godziny 20:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie ww.instagram.com profilu „focusonbeauty.pl”.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem portalu Instagram (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Instagramie na liście zwycięzców Konkursu na profilu „focusonbeauty.pl” w serwisie Instagram.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest polubienie profilu instagramowego „focusonbeauty.pl”, wypełnienie zadania konkursowego zamieszczonego przez Organizatora w poście komunikującym konkurs na profilu „focusonbeauty.pl” w dniu 14.02.2024.
 2. Zadanie konkursowe/ komentarz należy opublikować pod postem komunikującym konkurs w terminie od momentu publikacji posta konkursowego do 21.02.2024. do godziny 20:00.
 3. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Komentarze konkursowe będą oceniane przez 3 osobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 5. Komisja nagrodzi trzy osoby (dalej: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny komentarzy konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy jednej Nagrody w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
 6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w formie story na profilu „focusonbeauty.pl” dnia 22.02.2024
 7. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i nazwisko, adres paczkomatu, na który ma zostać wysłana nagroda, numer telefonu komórkowego i adres email do kontaktu).
 8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7, w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
 10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 5 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.
 11. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
 12. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 • którzy nadeślą odpowiedź zawierającą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 • których odpowiedź będzie edytowana.

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach, jeśli będą nawiązywać do konkursu ogłoszonego przez Organizatora.

4. Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu „focusonbeauty.pl” w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

§5 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) Nagrody:

✨ 𝗝𝗢𝗥𝗚𝗢𝗕𝗘: 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗲𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 – nawilżająco-normalizujący krem z ekstraktem z białej herbaty

JORGOBE: White Tea Balancing Cream

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem zadania konkursowego. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora www.focusonbeauty.pl
 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126)